لیست قیمت محصولات

قیمت پشم سنگ و لیست قیمت پشم سنگ 

قیمت پشم شیشه 

لیست قیمت محصولات 

خرید پشم سنگ 

خرید پشم شیشه

 

لیست قیمت پشم سنگ پوشینگر

 

ردیف  شرح کالا قیمت هر متر مربع 
1 پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 50 348,000
2 پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 60 390,000
3 پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 80 420,000
4 پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 100 578,000 
5 پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 120 705,000
6 پشم سنگ تخته ای 3 سانت دانسیته 80 295,000
7 پشم سنگ تخته ای 3 سانت دانسیته 100 3690,000