گل میخ پلاستیکی و دیسک پلاستیکی

گل میخ 7 سانت،گل میخ 9 سانت،گل میخ 13 سانت ،گل میخ 15 سانت .

گل میخ

گل میخ پلاستیکی نوعی رول پلاک بزرگ است که دیسکی کوچک در سر آن تهویه شده است و میخ پلاستیکی که مانند پیچ عمل میکند داخل گل میخ با چکش وارد گل می می شود  تا از استحکام گل میخ را محکم تر کند.

گل میخ پلاستیکی و یا گل میخ فلزی  نوعی از جنس پلاستیک و یا فلز است که ناخن و یا نگه دارنده عایق پشم سنگ و پشم شیشه به دیوار و سقف و کف ساختمتن می باشد .

گل میخ نوعی رول پلاک مهندس  است که عایق را رهای تخته ای و رولی و پشم سنگ توری دار را  ثابت نگه می دارد و در واقع نوعی رول پلاک بزرگ در اندازه های متفاوت می باشد که با دیسکی بزگ در هم قفل می شود و عایق های حرارتی را محکم سرجای خود نگه می دارد .

گل میخ پلاستیکی را می توان نوعی لنگر مخصوص عایق کاری دیوار مورد استفاده قرار داد این نوع گل میخ در واقع نوعی نگه دارنده وعایق است که کار عایق کاری را راحت کره است و به سرعت کار افزوده است .

گل میخ پلاستیکی در انواع رنگ ها تولید و کاربرد های مخصوصی دارند . این گل میخها با نوعی دیسک پلاستیکی عایق ها را ثابت نگه می دارند که اغلب براب نگه داشتن گوشه های عایق مورد استفاده قرار می گیرند .

گل میخ فلزی برای کوره ها با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد و تا حالت خودرا حفظ کند و عایق را سرجای خود ثابت نگه دارد .

انواع گل میخ 

گل میخ پلاستیکی

گل میخ فلزی

گل میخ ها در انداز ها و جنسهای مختلفی تولید می شود و کاربردهای آن در دیوار های بتنی و دیوار های آجری می باشد .

گل میخ پلاستیکی از 7 سانت ،9 سانت،11سانت،13سانت،15سانت تولید می شود.

انوع گل میخ پلاستیکی همرا با دیسک کوچک و بزرگ جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ بر روی سقف و یا دیوار جهت نگه داشتن پشم شیشه و پشم سنگ بروی سطوح وسولت در کار مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت گل میخ پلاستیکی:

قیمت گل میخ برحسب اندازه گل میخ محاسبه می شود . ونوع میخ پلاستیکی و فلزی که برای دیوار بتنی باید از میخ فلزی استفاده شود و یرای دیوار آجری از میخ پلاستیکی مورد استفاده قرا می گیرد .

خرید گل میخ پلاستیکی

در هنگلم خرید گل میخ جند نکته را حتما توجه کنید مه گل میخ حتما باید به اندازه  5 سانت به داخل دیوار فرو رود .استفاده ازدیک در گوش ها پشم شیشه و پشم سنگ که بسیار در هنگام عایقکاری مهم هستند .

گل میخ را حتما از جنس پلاستیک در جه 1 استفاده کنید و هنگام استفاده  گل میخا شکسته نشوند .

 

 

 

فیلتر کردن ویژگی ها

دیسک پلاستیکی 13 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

2,100 تومان

گل میخ پلاستیکی 7 سانت

گل میخ 7 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 2.5 سانت تا 3 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,700 تومان

دیسک پلاستیکی 19 سانت

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

3,500 تومان

گل میخ پلاستیکی 9 سانت

گل میخ 9 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 7 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 3 سانت تا 4 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,800 تومان

گل میخ پلاستیکی 11 سانتی

گل میخ 11 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 11 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 5 سانت تا 6 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

1,900 تومان

گل میخ پلاستیکی 15 سانت

گل میخ 15 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 15 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 7 سانت تا 10 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

3,500 تومان